header-image

Privacyverklaring Sanquin.org

Laatst herzien in juli 2022

Deze algemene privacyverklaring voor sanquin.org is voor het laatst aangepast in juli 2022 en komt in de plaats van eerdere versies. Graag verwijzen we ook door naar de meer specifieke statements per bedrijfsonderdeel. We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. We stellen u van eventuele wijzigingen op de hoogte voordat zij in werking treden door een aangepaste versie van de verklaring op onze website te plaatsen.

Bent u op zoek naar de privacyverklaring voor donors? Kijk dan op Sanquin.nl.

Sanquin.org - voor onze professionele dienstverlening

Sanquin.org is het online portaal voor alle zakelijke onderdelen van Sanquin. Dit omvat onder andere Diagnostiek B.V., Sanquin Innovatie B.V., Research and Labservices en het zakelijk deel van de Bloedbank. Per onderdeel kunt u specifieke privacy statements vinden die op meer detailniveau uitleg geven over het gebruik van gegevens. Omdat dit gegevens van betrokkenen kunnen zijn, heeft een betrokkene ook een aantal rechten die hij/zij kan uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verzamelt Sanquin, hoe en voor welke doeleinden?

Sanquin beschikt over de persoonsgegevens van relaties zoals klanten en leveranciers. Aanvullend over de persoonsgegevens van een groot aantal patiĆ«nten en donors, maar ook van medewerkers en andere betrokkenen. U kunt hierbij denken aan:

  • Naam, adres, email en telefoonnummer;
  • Een patiĆ«nten- of samplenummer;
  • Gegevens over de gezondheid;
  • Genetische gegevens.

Hoe we ze verzamelen alsook inzetten wisselt per bedrijfsonderdeel. Hiervoor verwijzen we graag door naar de specifieke statements per bedrijfsonderdeel.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Hoe zorgen we ervoor dat uw gegevens veilig zijn, en hoe lang bewaart Sanquin persoonsgegevens?

Wij treffen de nodige technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn en dus zijn beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging en verlies.

Meer informatie over wie er bij uw persoonsgegevens kan

De algemene regel is dat Sanquin persoonsgegevens bewaart zolang ze nodig zijn, maar daarna in geen geval langer dan een jaar, tenzij dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zo rust op sommige gegevens een wettelijke bewaartermijn. Zijn ze niet meer nodig, dan vernietigen wij ze of anonimiseren we de gegevens.

Verstrekt Sanquin informatie aan derden?

De aard van onze activiteiten brengt mee dat wij uw gegevens in bepaalde gevallen delen met derde partijen, zoals medische instellingen, specialisten, een METC (medisch ethische toetsingscommissie), en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

Er zijn ook instanties die het functioneren van Sanquin controleren en toetsen, bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook medewerkers van deze instanties kunnen inzage hebben in de gegevens.

De aard van onze activiteiten brengt mee dat wij je gegevens in sommige gevallen delen met derde partijen delen om contact te onderhouden met onze klanten en leveranciers.

In bepaalde gevallen kunnen we uw persoonsgegevens delen met betrouwbare derden voor het uitvoeren van bepaalde (technische) diensten (bijv. hostingproviders en telefonische ondersteuningsdiensten). Alle dergelijke derden zijn verplicht uw gegevens adequaat te beveiligen en uitsluitend volgens onze instructies te verwerken. Met ieder van deze partijen hebben wij een schriftelijk contract waarin deze aspecten zijn geregeld.

Daarnaast kunnen we geaggregeerde, niet tot de persoon herleidbare informatie delen met derden. We zorgen ervoor dat deze niet-persoonlijke informatie niet herleid kan worden tot specifieke personen. Verder kunnen we uw persoonsgegevens delen met toezichthouders en opsporingsinstanties, indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Welke rechten heb ik als betrokkene?

Als betrokkene heeft u het recht om inzage van uw persoonsgegevens te krijgen, om onjuiste gegevens te laten verbeteren en om in bepaalde gevallen uw gegevens te laten wissen.

U heeft ook het recht om in bepaalde gevallen te vragen om beperking van of bezwaar te maken tegen de verwerking en om overdraagbaarheid van gegevens te vragen.

Om zeker te zijn dat u degene bent die een verzoek doet voor uw gegevens, vragen wij u om uzelf te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. Dit heeft geen betrekking op het gebruik van de gegevens voor het intrekken van uw toestemming.

Meer informatie over inzage in uw eigen persoonsgegevens

Contact opnemen met Sanquin

Als je een vraag hebt, laat het ons weten via het contactformulier of via:

Sanquin 

Postbus 9892

1006 AN Amsterdam

De Functionaris gegevensbescherming (FG) houdt zich binnen Sanquin onder andere bezig met het adviseren, informeren en toezien op de naleving van de bescherming van persoonsgegevens. Vind je dat Sanquin bovenstaande regels niet of niet goed naleeft? Of wil je om een andere reden een klacht indienen? Laat het ons weten via het FG-contactformulier

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is de onafhankelijke toezichthouder op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de AP via:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Tel.: 088 1805 250

Bekijk ook de privacyverklaringen per bedrijfsonderdeel voor aanvullende informatie en uitleg: