header-image

Heeft een betrokkene inzage in zijn/haar eigen persoonsgegevens?

Heeft u inzage in uw eigen persoonsgegevens? 

Ja. Als u wilt weten of Sanquin persoonsgegevens van u heeft, en zo ja welke, dan kunt u een verzoek tot inzage indienen. Sanquin zorgt ervoor dat u binnen één maand na uw verzoek uw gegevens kunt inzien.

Uiteraard krijgt u alleen inzage in uw eigen gegevens en niet in gegevens van anderen. Als u dat wilt, kunt u een afschrift van uw gegevens krijgen.

Wilt u uw eigen gegevens komen inzien, dan moet u vooraf een afspraak maken met Sanquin (als u schriftelijk of mondeling om inzage vraagt) en u moet zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs).  

Wilt u persoonsgegevens laten corrigeren of vernietigen? 

Bent u van mening dat uw gegevens onjuist zijn of ten onrechte worden verwerkt, dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens aan te passen. U kunt ons ook vragen uw persoonsgegevens te laten vernietigen. Dit moet u schriftelijk doen en met opgaaf van reden. 

Overigens vindt vernietiging van uw persoonsgegevens slechts in bepaalde gevallen plaats. Dit betreft bijvoorbeeld gevallen waarin uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk waren verzameld en gevallen waarin zij onrechtmatig zijn verwerkt.

Gaan we in op uw verzoek, dan vernietigt Sanquin de gegevens of bewerkt deze zodat ze niet meer tot u zijn te herleiden. Sanquin informeert u hierover schriftelijk.

Kan ik mijn persoonsgegevens aan een andere organisatie overdragen?

Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen als u uw persoonsgegevens hebt aangeleverd op basis van toestemming of een overeenkomst en de verwerking van deze gegevens via geautomatiseerde procedés wordt verricht. 

Op verzoek en indien technisch mogelijk, worden uw persoonsgegevens door ons rechtstreeks overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. De meeste processen gebeuren echter handmatig zoals het invullen van een keuringsafnameformulier bij doneren. 

Kunt u het gebruik van persoonsgegevens beperken of er bezwaar tegen maken?

Als betrokkene kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens als Sanquin uw gegevens verwerkt op basis van een ‘gerechtvaardigd belang’. 

Sanquin staakt dan het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel, tenzij Sanquin dwingende gerechtvaardigde gronden heeft voor het gebruik zoals bijvoorbeeld het in stand houden van de bloedvoorziening.

Als betrokkene kunt u ook het gebruik van uw gegevens voor een bepaald doel beperken, wat inhoudt dat de verwerking van uw gegevens gedurende een bepaalde tijd wordt opgeschort. Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot uitoefening van dit recht zijn bijvoorbeeld als: 
•    u de juistheid van de gegevens betwist;
•    de verwerking onrechtmatig is en u niet wilt dat de gegevens worden vernietigd;
•    u bezwaar hebt gemaakt, in afwachting van het antwoord van Sanquin.