header-image

Privacyverklaring Sanquin Bloedbank

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018 en komt in de plaats van eerdere versies. We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. We stellen u van eventuele wijzigingen op de hoogte voordat zij in werking treden door een aangepaste versie van de verklaring op onze website te plaatsen.

De Bloedbank is onderdeel van de stichting Sanquin Bloedvoorziening. Wij zorgen in Nederland voor de inzameling van bloed en plasma van donors en verwerken deze tot bloedproducten. De Bloedbank adviseert daarnaast over deze bloedproducten en is nauw betrokken bij wetenschappelijk onderzoek.

Zonder de vele donaties en persoonsgegevens kunnen wij de bloedvoorziening in Nederland niet in stand houden. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens en wij zijn transparant in wat we er meedoen. Omdat het uw gegevens betreffen, heeft u ook een aantal rechten die u kunt uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verzamelt Sanquin, hoe en voor welke doeleinden? 

Sanquin beschikt over de persoonsgegevens van een groot aantal betrokkenen. Sommige gegevens zijn vertrouwelijk of gevoelig. In ieder geval zijn ze allemaal persoonlijk. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

  • naam, adres, email en telefoonnummer, om u te kunnen benaderen

We verzamelen persoonsgegevens op de volgende manieren:

  • we verzamelen gegevens die u zelf aan ons verstrekt
  • we kunnen gegevens ontvangen van derden met wie we samenwerken

Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • contact met medische instellingen, specialisten en huisartsen met betrekking tot donaties, bloedproducten en transfusies
  • het leveren van niet-voor-transfusie-producten aan derden.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Hoe zorgen we ervoor dat uw gegevens veilig zijn, en hoe lang bewaart Sanquin persoonsgegevens? 

Wij treffen de nodige technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn en dus beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging en verlies. 

Meer informatie over wie de persoonsgegevens kan inzien

De algemene regel is dat Sanquin persoonsgegevens bewaart zolang ze nodig zijn. Soms is dat zes maanden en soms veel langer, omdat dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In de `Wet inzake bloedvoorziening’ is bijvoorbeeld vastgelegd dat allerlei gegevens omtrent de donatie minimaal dertig jaar moeten worden bewaard. Zijn uw gegevens niet meer nodig, dan vernietigen of anonimiseren we de gegevens. 

Verstrekt Sanquin informatie aan derden? 

De aard van onze activiteiten brengt mee dat wij gegevens in sommige gevallen delen met derde partijen, zoals medische instellingen, specialisten, huisartsen, Matchis en de GGD. Ook zijn er instanties die het functioneren van Sanquin controleren en toetsen, bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook medewerkers van deze instanties kunnen inzage hebben in de gegevens. 

In bepaalde gevallen kunnen we uw persoonsgegevens delen met betrouwbare derden voor het uitvoeren van bepaalde (technische) diensten (bijv. hostingproviders en telefonische ondersteuningsdiensten). Alle dergelijke derden zijn verplicht uw gegevens adequaat te beveiligen en uitsluitend volgens onze instructies te verwerken. Met ieder van deze partijen hebben wij een schriftelijk contract waarin deze aspecten zijn geregeld.

Daarnaast kunnen we geaggregeerde, niet tot de persoon herleidbare informatie delen met derden. We zorgen ervoor dat deze niet-persoonlijke informatie niet herleid kan worden tot specifieke personen. Verder kunnen we uw persoonsgegevens delen met toezichthouders en opsporingsinstanties, indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn. 

Welke rechten heb ik als betrokkene?

Als betrokkene heeft u het recht om inzage van uw persoonsgegevens te krijgen, om onjuiste gegevens te laten verbeteren en om in bepaalde gevallen uw gegevens te laten wissen. 
U heeft ook het recht om in bepaalde gevallen te vragen om beperking van of bezwaar te maken tegen de verwerking en om overdraagbaarheid van gegevens te vragen.
Om zeker te zijn dat u degene bent die een verzoek doet voor uw gegevens, vragen wij u om u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, kan u deze toestemming intrekken. Vanaf dat moment zullen wij geen nieuwe gegevens van u verzamelen. Het is rechtmatig dat wij gegevens, die verzameld zijn voordat u uw toestemming introk, blijven gebruiken.

Heeft u inzage in uw eigen persoonsgegevens?

Contact opnemen met Sanquin

Als u een vraag heeft, laat het ons weten via: 
Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Postbus 9892
1006AN Amsterdam

De Functionaris gegevensbescherming (FG) houdt zich binnen Sanquin onder andere bezig met het adviseren, informeren en toezien op de naleving van de bescherming van persoonsgegevens binnen Sanquin. De Functionaris Gegevensbescherming van Sanquin kunt u bereiken via het FG-contactformulier

Vindt u dat Sanquin bovenstaande regels niet of niet goed naleeft? Of wilt u om een andere reden een klacht indienen? Stuur dan een brief naar bovenstaande postbus.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is de onafhankelijke toezichthouder op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de AP via 
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509AJ Den Haag 
Tel. 088 1805 250