header-image

Bloeddonatie bij hemochromatose

Wat kan Sanquin Bloedbank doen voor uw patiënt?

Personen bij wie de klinische diagnose primaire hemochromatose is gesteld en die zich na behandeling in de onderhoudsfase of in de "steady state" bevinden, kunnen geaccepteerd worden als reguliere bloeddonor. 

Als maat voor een steady state, gelden de volgende bepalingen:

  • De ferritinewaarde is tijdens de behandeling eenmalig onder de 100 µg/L geweest.
  • De ferritinewaarde blijft daarna aan de normaalwaarde voldoen (≤ 200 µg/L voor vrouwen en ≤ 400 µg/L voor mannen).

Aanmelden

Voor de aanmelding als reguliere donor maakt de behandelend arts gebruik van Aanvraagformulier regulier bloeddonorschap bij hemochromatose. Personen kunnen aangemeld worden als een potentiële nieuwe donor als zij jonger zijn dan 65 jaar. Voordat de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt de medische informatie die door de behandelend arts is aangeleverd, beoordeeld door een donorarts van Sanquin.

Behandelaar verantwoordelijkheid voor controles

De behandelaar blijft verantwoordelijk voor de begeleiding en reguliere controles van de patiënt.

Keuring en bloedafname

Een donor met primaire hemochromatose wordt voorafgaand aan elke bloedafname door een donorarts gekeurd.

De keuring omvat het doornemen van een medische vragenlijst, het meten van de bloeddruk, het beoordelen van de pols en het meten van het hemoglobinegehalte. De donorarts kan op basis hiervan besluiten dat bloed geven niet veilig is voor de donor, hierdoor kan bloedafname geen doorgang vinden.

Als bloedafname als veilig voor de donor wordt ingeschat, maar de donor niet voldoet aan de richtlijn van Sanquin voor de bescherming van de ontvanger, wordt de donor toch goedgekeurd voor bloedafname. Echter, het afgenomen bloed wordt dan niet voor transfusiedoeleinden gebruikt.

Per jaar mogen mannen maximaal vijf keer bloed doneren en vrouwen drie keer, net als reguliere bloeddonors. De donor dient zelf zijn donatiefrequentie d.w.z. het aantal donaties op jaarbasis te bewaken en dient zelf een afspraak voor de eerste keuring bij Sanquin te maken.

Wat wordt er met het bloed gedaan?

Het afgenomen bloed van personen met primaire hemochromatose in het kader van aderlatingen en van donors met hemochromatose die niet aan de Sanquinrichtlijn voor bescherming van de ontvanger voldoen, wordt gebruikt voor onderzoek om bloedtransfusie te verbeteren. Dit is bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe tests of voor controles in laboratoria. 

Bij donors met hemochromatose in de onderhoudsfase die voldoen aan de richtlijn van Sanquin voor bescherming van de ontvanger, wordt het gedoneerde bloed gebruikt voor behandeling van patiënten, net zoals bij reguliere donors. De donorarts bepaalt bij iedere donorkeuring waar het bloed voor gebruikt mag worden. Er is altijd een afnamegarantie voor de hemochromatose donor. Een eventueel aanmerkelijk belang van de donor bij donatie kan hierdoor worden geneutraliseerd.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Sanquin via uw regionale transfusiearts.