header-image

Bloeddonatie bij hemochromatose

Wat kan Sanquin Bloedbank doen voor uw patiƫnt?

Personen bij wie de klinische diagnose primaire hemochromatose is gesteld en die na behandeling in de onderhoudsfase of "steady state" verkeren, kunnen geaccepteerd worden als reguliere bloeddonor. Als maat voor een steady state geldt dat de ferritinewaarde tijdens de behandeling onder 100 µg/L is.

Aanmelden

Voor de aanmelding als reguliere donor maakt de behandelend arts gebruik van Aanvraagformulier regulier bloeddonorschap bij hemochromatose. Personen kunnen aangemeld worden als een potentiële nieuwe donor als zij jonger zijn dan 65 jaar. Voordat de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt de door de behandelend arts verstrekte medische informatie beoordeeld door een arts van Sanquin.

Voorwaarde: jaarlijk bewijs leveren van ferritinewaarde

Jaarlijks dient de donor een formulier Herbevestiging voortzetting donorschap (inclusief recente ferritinewaarde) van zijn behandelaar aan Sanquin te overhandigen. Zonder dit bewijs kan de donor geen bloed meer geven bij Sanquin.

Behandelaar verantwoordelijkheid voor controles

De behandelaar blijft verantwoordelijk voor de begeleiding en reguliere controles van de patiënt, en voor het jaarlijks meegeven van het formulier Herbevestiging voortzetting donorschap.

Keuring en bloedafname

Voorafgaand aan elke bloedafname wordt de donor met primaire hemochromatose in onderhoudsfase door een donorarts gekeurd.

De keuring omvat het doornemen van een medische vragenlijst, het meten van de bloeddruk, het beoordelen van de pols en het meten van het hemoglobinegehalte. Als hierbij blijkt dat er risico's voor de donor zijn bij het geven van bloed, kan de donorarts besluiten dat de bloedafname niet doorgaat.

Als blijkt dat er geen risico's voor de donor zijn, maar hij/zij niet voldoet aan de keuringscriteria voor de bescherming van de ontvanger, wordt deze donor toch goedgekeurd voor bloedafname. Echter, het afgenomen bloed wordt dan niet voor transfusiedoeleinden gebruikt.

Mannen mogen jaarlijks 5 keer en vrouwen mogen jaarlijks 3 keer bloed geven, net als reguliere donors. De donor dient zelf zijn donatiefrequentie d.w.z. het aantal donaties op jaarbasis te bewaken en dient zelf een afspraak voor een keuring en afname van bloed bij Sanquin te maken.

Sanquin verricht géén ferritinebepaling

De behandelend arts is verantwoordelijk voor een periodieke bepaling van de ferritinewaarde bij de patiënt. De donor dient jaarlijks voor een bewijs van voortzetting donorschap (inclusief uitslag van recente ferritinebepaling) van zijn behandelaar te zorgen en deze bij Sanquin in te leveren. Voordat de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt de informatie wederom beoordeeld door een arts van Sanquin. Indien de ferritinewaarde boven de 100 µg/L, dient de persoon met hemochromatose eerst weer behandeld te worden om de ferritinewaarde te doen dalen. Deze persoon kan dan wel weer bij Sanquin aangemeld worden voor een behandeling (aderlaten of erytrocytaferese).

Wat wordt er met het bloed gedaan?

De bloedbank gebruikt het afgenomen bloed van personen met primaire hemochromatose of donors met hemochromatose die niet aan de keuringscriteria voldoen voor onderzoek om de bloedtransfusie te verbeteren, bijvoorbeeld om nieuwe tests te ontwikkelen of voor controles in laboratoria. Als er sprake is van een persoon met hemochromatose in de onderhoudsfase die voldoet aan de door Sanquin opgestelde keuringscriteria, wordt het gedoneerde bloed gebruikt voor behandeling van patiënten. De donorarts bepaalt bij iedere donorkeuring waar het bloed voor gebruikt mag worden. Er is altijd een afnamegarantie voor de donor. Een eventueel aanmerkelijk belang van de donor bij donatie kan hierdoor worden geneutraliseerd.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Sanquin via uw regionale transfusiearts.