header-image

Behandelingsmogelijkheden bij hemochromatose

Wat kan Sanquin Bloedbank doen voor uw patiënt?

Standaard behandeling

De standaardtherapie voor hereditaire hemochromatose is aderlating en bestaat uit een initiële behandelingsfase waarbij wekelijks 500 ml volbloed wordt afgenomen, totdat een ferritinewaarde van 50-100 µg/l wordt bereikt. Hierna volgt een levenslange onderhoudsbehandeling met gemiddeld 3 tot 6 aderlatingen per jaar. Bij een aderlating wordt 200 - 250 mg ijzer onttrokken. Deze procedure duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

Alternatieve behandeling

Een alternatieve behandeling voor hereditaire hemochromatose is erytrocytaferese, een selectieve afname van erytrocyten door middel van aferese. Met deze behandeling is het mogelijk per procedure meer erytrocyten af te nemen, waardoor er minder behandelingen nodig zijn voor initiële ontijzering in vergelijking met aderlating.
De hoeveelheid af te nemen erytrocyten wordt vooraf met behulp van een hemocalculator voor elke patiënt individueel bepaald. Deze hoeveelheid is afhankelijk van zowel het initiële hemoglobinegehalte als van het totale bloedvolume van de patiënt.
De hematocrietwaarde na afloop van de procedure wordt voor elke patiënt vastgesteld op minimaal 32%. In de praktijk betekent dit dat er per procedure 400-800 ml erytrocyten worden afgenomen, wat overeenkomt met 320 - 640 mg ijzer. Deze procedure duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.

Bij aanmelding van een nieuwe patiënt zal de transfusiearts van Sanquin contact opnemen over de gekozen procedure.

Absolute contra-indicaties voor bloedafname op afnamelocatie Sanquin Bloedbank

Voor het geven van bloed wordt de donor iedere keer gekeurd. Bij een aantal aandoeningen wordt de donor definitief afgekeurd

  • ► Hart- en vaatziekten: ernstige hartritmestoornissen, linker hoofd-coronair-arterie stenose en/of ernstige aortastenose, angina pectoris, hartfalen, CVA of TIA in de voorgeschiedenis.
  • ► Neurologische ziektebeelden: epileptisch insult binnen 3 maanden voorafgaand aan de donatie.
  • ► Infectieziekten: donors die anamnestisch of getest drager zijn van HBV, HCV, HIV-1/2, HTLV-I/II of andere ziektekiemen.

Kosten

Aan deze behandelingsmethoden zijn de volgende kosten verbonden (prijzen per 1 januari 2023):
- Aderlating € 95,09.
- Erytrocytaferese € 422,01.
De overall kosten van aderlaten versus erytrocytaferese zijn niet significant verschillend aangezien erytrocytaferese minder frequent plaatsvindt in vergelijking tot aderlaten.
Sanquin Bloedbank factureert deze kosten op basis van een onderliggend contract en stuurt de facturen naar het ziekenhuis waar de patiënt onder behandeling is, ter attentie van de aanvragende behandelend specialist.

Procedure aanvragen

Alleen de behandelend arts kan de patiënt als donor/patiënt bij Sanquin Bloedbank aanmelden. Gebruik hiervoor Aanvraagformulier therapeutische aferese / bloedafname op een afnamelocatie van Sanquin.
De patiënt dient in te stemmen met bloedafname op de bloedbank en met het feit dat het afgenomen bloed in de ontijzeringsfase niet wordt gebruikt voor klinische toepassingen. Gebruik hiervoor Akkoordverklaring ten behoeve van therapeutische bloedafname. 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Sanquin Bloedbank via uw regionale transfusiearts.