header-image

PROTON II studie

PROfielen van Transfusie-Ontvangers II (Profiles of transfusion recipients)

Doel

Het doel van de PROTON II studie is het bouwen van een nationale database met gegevens over de bloedtransfusie. Door koppeling van gegevens over bloeddonoren, bloedproducten en transfusieontvangers, zijn we in staat de volledige bloedtransfusieketen van donor tot ontvanger in kaart te brengen.

PROTON I

PROTON staat voor “PROfielen van Transfusie-Ontvangers”. In de eerdere uitgevoerde PROTON-studie zijn gegevens over geslacht, leeftijd, overleving en morbiditeit van de ontvangers van 2,4 miljoen transfusies verzameld. Dit werd mogelijk door het koppelen van gegevens van ziekenhuizen aan nationale registers van overlijden (GBA) en ziekenhuisopnames (LMR). De PROTON-dataset bevat transfusie- en ziekenhuisgegevens in de periode 1995-2006. Op basis van deze gegevens was het mogelijk om overleving van de patiënten na transfusie te berekenen, profielen van transfusieontvangers in kaart te brengen en de kosteneffectiviteit van veiligheidsmaatregelen vast te stellen.

PROTON II

Om de analysemogelijkheden van de PROTON-data verder uit te breiden en de bestaande dataset te actualiseren, werd in 2012 met de voortzetting in PROTON II gestart. Naast de gegevens in de oorspronkelijke PROTON database, worden in de PROTON II studie ook laboratoriumresultaten en transfusiegegevens verzameld gekoppeld aan donor- en productiekenmerken.

De PROTON II database gaat gebruikt worden om:

  1. Inzicht te krijgen in gebruik van bloedproducten per patiëntencategorie ter vergelijking van verschillende ziekenhuizen(benchmarking), om zo de klinische toepassing te optimaliseren.
  2. Analyseren en benchmarken van de logistieke processen om zo de beschikbaarheid van producten en kosten van logistiek (voorraadbeheer, transport) te optimaliseren.
  3. Inzicht te krijgen in bepaalde risicofactoren van donors, patiënten en product of productiekenmerken (bijvoorbeeld de leeftijd van bloedproducten) en de relatie met morbiditeit en mortaliteit.
  4. Inzicht te krijgen in trends in gebruik van bloedproducten per patiëntencategorie om zo prognoses te genereren voor toekomstig bloedverbruik en de daarbij behorende ontvangerpopulatie
  5. Nieuwe combinaties van risicofactoren en determinanten van gebruik te signaleren m.b.v. datamining technieken.

Deze inzichten zullen worden gebruikt voor de continue verbetering van beschikbaarheid, efficiëntie en veiligheid van de bloedtransfusieketen in Nederland.

Samenwerking

PROTON II is een samenwerkingsverband tussen de Transfusion Technology Assessment (TTA) Groep van het Julius Centrum, de Sanquin Bloedbank Unit Transfusiegeneeskunde (UTG) en het EMGO Instituut / VUmc.