header-image

Algemene voorwaarden

Algemeen

Het Sanquin diagnostisch laboratoriumonderzoek heeft betrekking op:

 • het toedienen van bloed en bloedproducten en de gevolgen daarvan
 • het bepalen van bloedgroepen/weefselantigenen. lnterpretatie van de genetische implicaties voor transfusiedoeleinden, zwangerschapsimmunisatie, orgaan- en beenmergtransplantaties, ziekte-associatieonderzoek
 • afwijkingen/deficiënties in bloedcellen en bloedplasma-eiwitten afwijkingen in het immuunsysteem van de mens onder andere bij autoimmuunziekten, allergieën en immunodeficiëntie ziekten
 • hemostase en trombose
 • infectieziekten, met name indien virus-gemedieerd

Wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd binnen de divisie Sanquin Research is van grote invloed op de ontwikkeling van de diagnostiek. Dit onderzoek leidt vaak tot verbeterde vormen van immunodiagnostiek of tot nieuwe technieken, welke vervolgens na klinische evaluatie aan het pakket van verrichtingen worden toegevoegd.

Informatie

Over Sanquin diagnostisch onderzoek

lnformatie betreffende diagnostisch onderzoek kan worden verkregen bij het secretariaat Sanquin Diagnostiek: T 020-512 34 79 / 32 15, F 020-512 36 50, E [email protected].

Staf en buitendienst

Voor diepergaande achtergrondinformatie over de theoretische en klinische betekenis van de testen kunt u zich richten tot de deskundigen, die vermeld staan in het Sanquin Vademecum Diagnostisch onderzoek en op deze website. De aldaar vermelde doorkiesnummers staan ook op de aanvraagformulieren voor aanvraag van diagnostisch onderzoek en op de uitslagbrieven.

Over administratieve ondersteuning

 • Medische administratie: mw I.A.A van Kleef, T 020-512 32 70
 • Verwerking ingekomen bloedmonsters: mw C. Ploeger, T 020-512 33 21
 • Financiële en economische administratie: hr H.D. van Iersel, T 020-512 33 66

Middels andere bronnen

Contactpersoon

Voor Sanquin Diagnostiek B.V. is Erwin van Essen, bedrijfseconomisch manager, als contactpersoon voor aangesteld. Hij is te bereiken onder de volgende telefoonnummers: 020-5123479 of 06-20505912 of per e-mail [email protected]

Sanquin in de Praktijk

Voorlichting omtrent het gebruik van Sanquin Producten en Diensten in de (huis)artspraktijk (komt 4x per jaar uit).

Tarieven Diagnostisch Onderzoek

De tarieven per aanvraag diagnostisch onderzoek zijn opgenomen bij de betreffende test.

Symposia/bijeenkomsten/themamiddagen

Regelmatig worden grotere of kleinere bijeenkomsten georganiseerd over één of meer onderwerpen, die van belang zijn in de diagnostiek.

Wetenschappelijke bijeenkomsten

Maandelijks wordt verslag gedaan van in de divisie Sanquin Research uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek.

Bloedbank namiddagen

Vier maal per jaar worden bijeenkomsten georganiseerd waarop bloedbank gerelateerde thematiek wordt besproken.

Sanquin/NVB onderzoeksdag

Eenmaal per jaar organiseert Sanquin samen met de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie een onderzoeksdag, waarop onderzoek op het gebied van transfusietechnologie, transfusiegeneeskunde, bloedoverdraagbare ziekten, bloedcelbiologie, immunohematologie of bloedstolling centraal staat.

Internet

Op deze internetsite vindt u bijzonder veel informatie over Sanquin Diagnostiek.

Aanvraagformulieren

Elk monster, dat voor onderzoek naar Sanquin Diagnostiek wordt gezonden, dient te worden vergezeld van een volledig ingevuld aanvraagformulier met administratieve gegevens van de persoon/patiënt en de opdrachtgever/betaler. Vermelding van de geboortedatum is van essentieel belang ten behoeve van de registratie van de persoon/patiënt. Indien vermelding van referentie- of opdrachtnummer op de uitslagbrief of nota gewenst wordt, dan gaarne dit nummer invullen onder ‘Uw referentienummer'. Het gewenste onderzoek kan worden aangegeven door het hokje voor het onderzoek aan te kruisen.
De meeste onderzoeken kunnen worden aangevraagd met Aanvraagformulier 10 Immunodiagnostiek.

Meer specialistische formulieren zijn:

aanvraagformulier 1 Zwangerschapsimmunisatie
aanvraagformulier 2 Transfusieproblematiek
aanvraagformulier 4 Bloedstolling
aanvraagformulier 5 Immunohematologie
aanvraagformulier 6 Beenmergtransplantatie-onderzoek
aanvraagformulier 8 Allergie
aanvraagformulier 9 Allergie Bloedspot
aanvraagformulier 11 Bloedonderzoek t.b.v. keuringen
aanvraagformulier 12 Virale nucleïnezuur diagnostiek
aanvraagformulier 14 Bevestiging infectieziekten t.b.v. Bloedbanken 
aanvraagformulier 27 Rhesus D en Rhesus c immunisatie


Meer over aanvraagformulieren

De aanvraagformulieren zijn hier te bestellen.

Geautomatiseerd aanvraagformulier GAF

In plaats van bovengenoemde aanvraagformulieren kan in overleg met Sanquin Diagnostiek in het laboratorium van het ziekenhuis, ook een geautomatiseerd aanvraagformulier (GAF) worden geproduceerd en als extern aanvraagformulier worden meegezonden met het bloedmonster. Op het secretariaat van Sanquin Diagnostiek zijn voorschriften verkrijgbaar waaraan zo'n aanvraagprint zou moeten voldoen, opdat deze op Sanquin Diagnostiek goed verwerkt kan worden.

Elektronische communicatie CLAUS

CLAUS staat voor Centraal Laboratorium Aanvraag- en Uitslag Systeem. Met dit systeem is het mogelijk om aanvragen en uitslagen voor diagnostisch onderzoek bij Sanquin Diagnostiek langs elektronische weg te communiceren. Daartoe zijn koppelingen gemaakt met diverse labinformatiesystemen, op basis van EDIFACT 3.2 of HL7-2.2/2.4 berichtuitwisseling. Op dit moment zijn dat LABOSYS, GLIMS, LABZIS, MOLIS, TD-SYNERCY, iSOFT-LABORATORY, PROMED. Meer informatie over CLAUS

Verzendmateriaal

Sanquin Diagnostiek stelt kosteloos verpakkingsmateriaal en aanvraagformulieren beschikbaar voor verzending van patiëntenmonsters. De monsters kunnen in dit verpakkingsmateriaal ongefrankeerd naar het Sanquin Diagnostiek worden verzonden. Voor ziekenhuizen die door de bode bezocht worden is apart verzendmateriaal beschikbaar. Zie bestellingen.

Standaard verzenddoosjes in plastic verzendenvelop

In de normale verzenddoosjes kunnen drie buizen à 10 ml worden verzonden.
Dit doosje kan via de TNT-brievenbus worden verzonden. Bij extreme buitentemperaturen, gaarne zo mogelijk, vlak voor een lichting in de brievenbus deponeren of voor 17.00 uur bij een postkantoor aanleveren.

Verzendsets voor speciale onderzoeken

Voor speciale onderzoeken en/of onderzoeken waarvoor meer dan 3 buizen nodig zijn, zijn aparte verzendsets beschikbaar, waarin 4 buizen kunnen worden verzonden.

HCV-PCR setjes

Voor HCV-PCR stelt Sanquin Diagnostiek aparte afname- en verwerkingssetjes beschikbaar. Voor een goede verwerking verzoeken wij u vriendelijk bij inzending alleen hiervan gebruik te maken. De monsters dienen ingevroren naar Sanquin Diagnostiek te worden verzonden (zie ook koeldoos).

Koeldozen

Voor verzending van ingevroren monsters (t.b.v. bloedstolling, complement, opsonische activiteit van serum en nucleïnezuur diagnostiek (PCR)) zijn koeldozen beschikbaar, die indien volgens de voorschriften op de binnenkant van de deksel behandeld, het monster gedurende tenminste 20 uur ingevroren houden. Deze koeldozen dienen voor verzending naar Sanquin Diagnostiek te worden gefrankeerd, indien niet per bode verzonden.

Aanvraag van verzendmateriaal

 • via het bestelformulier met rode steunkleur dat in ieder setje aanvraagformulieren aanwezig is
 • via een elektronisch bestelformulier op deze website
 • per e-mail, gericht aan [email protected]
 • telefonisch: T 020 - 512 33 21 / 512 35 09
 • per telefax: F 020 - 512 35 65 

Afname- en verzendcondities

Afhankelijk van het onderzoek kan ingezonden worden: gestold bloed, serum, ontstold bloed, plasma, urine, speeksel, liquor, beenmerg en klierweefsel.
De monsterbuis dient tenminste te zijn voorzien van een etiket met naam en geboortedatum van de patiënt(e).

Benodigde hoeveelheid monster

Dit staat aangegeven op de aanvraagformulieren bij het betreffende onderzoek, op deze website onder Diagnostische testen. Voor minimaal benodigde hoeveelheden inzendmateriaal van kleine kinderen of speciale patiënten raadplege men de betreffende Sanquin-deskundige. Indien in het Vademecum of op het aanvraagformulier de hoeveelheid in serum staat aangegeven, kan in plaats hiervan ook de dubbele hoeveelheid gestold bloed worden ingezonden.

Gestold bloed

Hiervoor dient de benodigde hoeveelheid bloed afgenomen te worden in een droge buis zonder anticoagulans.

Serum

Hiervoor dient men het afgenomen bloed in een droge buis zonder anticoagulans een half uur bij kamertemperatuur te laten stollen, daarna af te draaien en de benodigde hoeveelheid serum in een droge verzendbuis over te brengen.

Ontstold bloed

Als anticoagulans kan, afhankelijk van de bepaling, worden gebruikt: heparine (voor HLA-onderzoek uitsluitend natriumheparine), EDTA (voor CD4/CD8 uitsluitende korrel EDTA) of citraat. Na afname het bloed voorzichtig mengen met anticoagulans door de buis herhaalde malen te kantelen (niet schudden).

Vers ontstold bloed

Hiervoor dient het afgenomen bloed zo snel mogelijk verzonden te worden en tenminste binnen 24 uur na afname 's-ochtends voor 09.00 uur Bij Sanquin Diagnostiek te zijn. Sommige bepalingen worden niet dagelijks uitgevoerd; vóór verzending raadplege men eerst een Sanquin-deskundige.

Plasma

Als anticoagulans kan, afhankelijk van de bepaling, worden gebruikt: heparine, EDTA of citraat. Na centrifugering kan de benodigde hoeveelheid plasma afgepipetteerd worden.

Vers serum/vers plasma

Hiervoor dient een half uur na afname serum of plasma afgedraaid en verzonden of ingevroren te worden.

Ingevroren monsters van vers serum of vers plasma

Hiervoor dient plasma of serum zo snel mogelijk ingevroren te worden in een diepvries van -18°C of lager. Verzending per bode via -18°C kistje of per TNT Post, in de koeldoos (zie ook onder 'Verzendmateriaal'). Dit geldt voor sommige onderzoeken bij complement, bloedstolling, bij de bepaling van opsonische activiteit van serum en nucleïnezuur diagnostiek (PCR) van het hepatitis C virus. Verzendinstructies dienen zeer nauwkeurig uitgevoerd te worden.

Inzenden van monsters

De buis met te onderzoeken materiaal dient te zijn voorzien van tenminste naam en/of donornummer en geboortedatum van de patiënt(e) en samen met een volledig ingevuld aanvraagformulier, een geautomatiseerd aanvraagformulier (GAF) of een CLAUS-formulier te worden verzonden.

Bodedienst

De meeste laboratoria van ziekenhuizen of instellingen in de gezondheidszorg in Nederland met uitzondering van Zeeland worden dagelijks tussen 12-18 uur bezocht door een bode. Deze bode brengt de monsters nog dezelfde dag bij gecontroleerde temperaturen (-18°C, +4°C en kamertemperatuur) bij Sanquin Diagnostiek. Voor onderzoek waarvoor vers bloed nodig is, dient het bloedmonster op het laboratorium van het ziekenhuis te worden aangeleverd, vóór het tijdstip waarop de bode dit laboratorium bezoekt of waarop de bloedmonsters via PostNL worden verzonden. Dit geldt voor de bepalingen HLA, CD4- en lymfocytenaantal, lymfocytenreactiviteit (AIDS), immunofenotyperingen en DNA-analyse bij leukemieën en andere proliferatieve bloedziekten, onderzoek naar autoantistoffen bij trombocytopenie, PCR onderzoek bij HIV, HCV en HTLV. Monsters met een zeer spoedeisend karakter dienen ingezonden te worden na telefonisch overleg met de afdeling van Sanquin Diagnostiek.

PostNL

Verzending dient plaats te vinden in een speciaal daarvoor ontworpen doosje. Voor een veilige verzending is het van groot belang dat de verpakking goed gesloten word. Op deze wijze verpakte monsters kunnen ongefrankeerd worden verzonden. Dit geldt niet voor Per Expresse en verzending in koeldozen naar Sanquin Diagnostiek.
De meeste monsters, die voor 17.00 uur bij een postkantoor worden aangeleverd, worden de volgende ochtend om 07.00 uur bij Sanquin Diagnostiek bezorgd.

Spoedzendingen (granulocytenfunctieonderzoek of spoedbepalingen bij transfusieproblemen)
Per PostNL-expresse. In de meeste gevallen levert PostNL een snelle en goede service.  

Uitslagen

Uitslagen van onderzoeken

Snelheid uitslagbrief
Bijna alle bepalingen worden elke werkdag ingezet; 90% van de uitslagen wordt binnen drie werkdagen verzonden. Een overzicht van de doorlooptijden van de verschillende bepalingen is als Excel-file te downloaden van de Sanquin-website.
Schriftelijk
De uitslagen worden via de bode of per PostNL verzonden. Indien per bode verzonden, kan de uitslagbrief, die 's morgens wordt samengesteld, nog dezelfde dag bij de opdrachtgever zijn.
Telefonisch
Uitslagen kunnen, uitsluitend door de opdrachtgever, worden opgevraagd via de doorkiesnummers van de desbetreffende laboratoria, vermeld op het aanvraagformulier, in de onderzoeksinformatiedatabase op deze website en in de rubriek ‘Bepaling’ van het Vademecum Diagnostisch Onderzoek.
Elektronisch
Uitslagen kunnen langs digitale weg worden aangeboden via CLAUS.
Uitslagen spoedbepalingen
Deze worden zowel telefonisch als schriftelijk doorgegeven (bijvoorbeeld in geval van transfusieproblematiek en spoedbepalingen van HBsAg). In deze gevallen gaarne op aanvraagformulier vermelden dat het om een spoedbepaling gaat, met daarbij het telefoonnummer waarop de uitslag kan worden gemeld.
Tussentijdse uitslagen
Afdelingen van Sanquin Diagnostiek waarvan het onderzoek is afgerond en geautoriseerd kunnen ervoor kiezen een tussentijdse uitslag (brief en/of CLAUS-bericht) te verzenden (bijvoorbeeld indien onderzoek op een ander Sanquin Diagnostiek laboratorium nog enige tijd zal kosten). Tussentijdse uitslagen worden altijd op de definitieve uitslagbrief herhaald. 
Bewaren van uitslagen
Gegevens van inzendingen (naam en adresgegevens van patiënt/persoon, aanvragende en betalende instanties alsmede uitslagen van het aangevraagde onderzoek) worden opgeslagen in het datasysteem van Sanquin Diagnostiek gedurende de wettelijk voorgeschreven periode. De gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van irregulaire erytrocyten antistoffen en/of antistoffen tegen trombocyten worden eveneens opgenomen in het landelijke datasysteem TRIX (transfusieregister irregulaire antistoffen en kruisproefproblemen). Registratie van gegevens in TRIX heeft tot doel het onderzoek voor een eventuele bloedtransfusie te optimaliseren. Het ziekenhuis waar een patiënt wordt behandeld, kan TRIX raadplegen zodat snel passend bloed gevonden kan worden. Meer over TRIX.
Het is de verantwoordelijkheid van de inzender de patiënt/persoon van bovenstaande in kennis te stellen. Daartoe geautoriseerde clinici kunnen ook altijd historische uitslagen bij Sanquin Diagnostiek opvragen. Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van betrokken patiënten/personen kunnen uitslagen van verricht diagnostisch onderzoek worden geanonimiseerd.

Disclaimer

De door Sanquin Diagnostiek gerapporteerde resultaten hebben betrekking op het materiaal zoals dat door het laboratorium is ontvangen. Sanquin Diagnostiek neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in monstername en identificatie van het ontvangen materiaal zoals door de opdrachtgever verstrekt.

Klachten

Heeft een klacht over onze dienstverlening of één van onze medewerkers? U kunt uw klacht aan ons kenbaar maken door het invullen van een (digitaal) klachtenformulier.
Onze klachtencoördinator neemt uw klacht in behandeling en informeert u over de afhandeling.

Meetonzekerheid van onderzoeken

Gegevens met betrekking tot de meetonzekerheid van de gerapporteerde kwantitatieve resultaten zijn op te vragen bij het laboratorium waar de analyses zijn uitgevoerd.

 

Kwaliteitsborging diagnostisch onderzoek Sanquin

De kwaliteit van het door de divisie Diagnostiek uitgevoerde diagnostisch onderzoek wordt gewaarborgd door het kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO15189:2012 normering. Sanquin Diagnostiek is sinds 1998 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). In 2014 heeft de RvA de accreditatie afgegeven voor ISO15189:2012. Voor de scope van deze accreditatie wordt verwezen naar de RvA.

De laboratoria van Sanquin Diagnostiek houden de kwaliteit en wetenschappelijke kennis actueel door nauwe samenwerking met andere divisies en afdelingen van Sanquin, en deelname van vakdeskundigen aan beroepsverenigingen, congressen, symposia en vakbijeenkomsten.
Naast de genoemde accreditatie volgt Sanquin Diagnostiek, daar waar van toepassing, richtlijnen volgens GCLP (Good Clinical Laboratory Practice), GMP (Good Manufacturing Practice), GCP (Good Clinical Practice), ISO 9001 en FDA (Food and Drug Administration).

Indien voor contractdiagnostiek door een opdrachtgever aanvullende kwaliteitseisen worden gesteld aan het onderzoek, dan wordt door de afdeling ‘Quality Assurance’ van Sanquin Diagnostiek in samenwerking met de betrokken afdeling(en) en de inzender beoordeeld hoe aan deze kwaliteitseisen kan worden voldaan in aansluiting op het kwaliteitsmanagementsysteem.

Privacy

Sanquin Diagnostiek streeft een optimale bescherming na van de binnenkomende patiëntengegevens. Zij handelt hierbij volgens de Richtlijn Privacybescherming van Sanquin (documentnummer RL 16.01.01/01), opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In een beperkt aantal gevallen wordt restant van ingezonden patiënten materiaal geanonimiseerd gebruikt voor validatie, ijking apparatuur en wetenschappelijk onderzoek. Dit staat altijd in het kader van verbetering van de gehele keten van de zorg. Hierbij wordt de Gedragscode Goed Gebruik van FEDERA als basis gehanteerd. Indien men hier bezwaar tegen heeft kan de patiënt op ieder moment contact opnemen met het management van Diagnostiek, te bereiken op 020-5123479 of per email [email protected].
Sanquin zal in dat geval het aanwezige materiaal van deze patiënt, historisch en toekomstig, niet anderszins gebruiken en gedocumenteerd vernietigen. 
Ook als u als inzender verneemt dat de patiënt bezwaar heeft tegen het nader gebruik van restmateriaal verzoeken wij u om dit bij Sanquin te melden via eerder genoemde contactgegevens.

 

Algemene verkoopvoorwaarden Sanquin

De algemene verkoopvoorwaarden van Sanquin zijn als pdf beschikbaar.