header-image

Wie kan er bij uw persoonsgegevens?

Iedere werknemer van Sanquin die uw gegevens mag inzien, heeft een geheimhoudingsplicht. Al deze gegevens moet hij/zij vertrouwelijk behandelen. 
Een Sanquin-medewerker heeft alleen dan inzage in de gegevens als die nodig zijn voor de uitoefening van zijn/haar functie. Niet alle medewerkers van Sanquin kunnen dus alle persoonsgegevens inzien. 

Sanquin heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden uw persoonlijke gegevens kunnen inzien. Gegevens op papier bewaren we bijvoorbeeld in afgesloten ruimtes en elektronische gegevens zijn beveiligd met wachtwoorden.